Actievoorwaarden Mooiste MAN 2024 verkiezing

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie: MAN Truckstar Verkiezing

ACTIEVOORWAARDEN MAN Truckstar Verkiezing

Artikel 1 Algemeen

1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op “MAN Truckstar Verkiezing (hierna: de “Actie”).

2. De Actie wordt georganiseerd door MAN Truck & Bus B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3833 BP) Leusden aan de Zuiderinslag 14 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23047938 (hierna “MAN”).

3. De Actieperiode loopt van 27 mei 2024 tot en met 16 juni 2024 24:00 uur (hierna: de “Actieperiode”). Na afloop van de Actieperiode is deelname niet langer mogelijk en kan niet meer worden meegedongen naar de Prijs zoals omschreven in artikel 3 lid 1 (hierna: “Prijs”).

4. MAN behoudt zich het recht voor om de Actieperiode aan te passen.

5. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en/of te printen via man-nederland.nl (hierna: “Website”).

6. Deelnemers aan de Actie (hierna: “Deelnemer”, “Deelnemers’) verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden.

7. MAN behoudt zich het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de Prijs te wijzigen zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers. De Actievoorwaarden zullen echter niet ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door MAN bekend worden gemaakt op de Website en via social media.

8. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u richten aan MAN. Stuur dan een email naar [email protected] o.v.v. “MAN Truckstar Verkiezing”. Als de deelnemer meent dat de klacht niet afdoende behandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.

9. MAN reageert maximaal binnen 4 weken naar aanleiding van de klacht.

10. Werknemers van MAN en directe familieleden, alsmede anderen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie zijn betrokken, zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.

Artikel 2 De Actie

De Actie werkt als volgt:

1. Actieperiode loopt van 27 mei 2024 tot en met 16 juni 2024 24:00 uur;

2. Maak kans om jouw truck te presenteren op Truckstar Festival 2024 bij de MAN Drivers Club

3. De winnaar wordt per email op de hoogte gesteld. De winnaar wordt tevens vermeld op de websites man-nederlannd.nl alsmede op de officiële Instagram, Twitter, Facebook en LinkedIn pagina van MAN.

4. Van alle inschrijvingen worde 3 winnaar geselecteerd.

5. De winnaar wordt bij loting bepaald uiterlijk 1 juli 2024.

Artikel 3 Prijs

1. De prijs bestaat uit het plaatsen van jouw truck op de stand van MAN tijdens het Truckstar Festival 2024 op de speciaal ingerichte MAN Drivers Club strook. Hierbij kan je gebruik maken van alle faciliteiten van de MAN stand.

Inbegrepen componenten:

 Plek op de MAN Drivers Club strook

 Catering & Goodies

2. De Prijs is uniek en wordt bij door het jurypanel onder de deelnemers verloot.

3. De Prijs wordt toegekend in de staat waarin het zich bevindt.

4. Bij weigering van de Prijs of enige andere reden van niet-uitkering van de Prijs, vervalt deze en blijft de Prijs eigendom van MAN, zonder dat MAN daardoor schadeplichtig wordt jegens de Deelnemer.

5. De Prijs is persoonsgebonden. MAN zal geen verzoeken van de winnaar honoreren om de Prijs te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde.

6. De winnaar dient zich bij MAN met een volgens de wet goedgekeurd document te identificeren als de persoon die zich heeft geregistreerd. De prijs is uitsluitend geldig gedurende het jaar 2024.

7. MAN zal niet corresponderen over de Prijs, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie met de Deelnemers die niet hebben gewonnen.

Artikel 4 Deelname

1. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder die gedurende de Actieperiode in Nederland woont en voldoet aan de voorwaarden zoals opgesomd in het derde lid van dit artikel.

2. Een Deelnemer wordt gedefinieerd als een natuurlijk persoon.

3. Om mee te dingen naar de Prijs dient de Deelnemer tevens:

• Minimaal 18 jaar oud te zijn;

• Te beschikken over een geldig Nederlands rijbewijs. MAN kan om een kopie van een geldig legitimatie- en rijbewijs vragen;

• Conform deze Actievoorwaarden deel te nemen aan de Actie;

• Volledige en correcte gegevens in te vullen; één en ander zoals in deze Actievoorwaarden omschreven.

4. De winnaar zal zijn/haar medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van MAN tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, zonder dat MAN hiervoor een vergoeding verschuldigd is, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de Prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.

5. De voornaam, achternaam en woonplaats van de winnaar kan gepubliceerd worden op de websites man-nederland.nl, alsmede op de officiële Instagram, Twitter, Flickr, YouTube, Facebook en LinkedIn pagina van MAN. MAN is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar.

6. MAN mag elke Deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende Deelnemer:

• Op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij MAN het vermoeden bestaat);

• Onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens MAN of derden;

• Zijn / haar score op welke manier dan ook heeft gemanipuleerd.

Artikel 5 Gebruik gegevens

1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname alle gevraagde gegevens op de inschrijfpagina (waaronder naam en e-mailadres) juist en volledig te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

2. MAN zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

3. Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer MAN toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van de winnaar. De gegevens worden gebruikt om:

• Te bepalen wie de winnaar is;

• Contact met u op te nemen wanneer u de Prijs gewonnen hebt;

• Om u een e-mail te sturen omtrent de Actie.

4. Deelnemers kunnen een verzoek doen om inzage en/of correctie van hun persoonsgegevens door een e-mail te zenden naar [email protected].

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. MAN en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn in geen geval aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel veroorzaakt door, of op enige wijze verband houdend met de Actie, inclusief doch niet beperkt tot deelname aan de Actie, het onvermogen om deel te nemen, het gebruikmaken van de Prijs en de uitslagen van de Actie.

2. MAN is niet aansprakelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de Prijs, noch voor eventuele schade als gevolg van gebruik van de Prijs.

3. Ondanks de grootst mogelijke zorg die MAN aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in het door MAN openbaar gemaakte materiaal, van welke aard dan ook, kunnen MAN niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor MAN in het leven roepen.

4. MAN is niet verantwoordelijk voor technische mankementen gedurende de Actie op de campagnepagina en de samenwerkende websites, maar zal wel alles in haar macht doen om deze op te lossen.

Artikel 7 Slotbepalingen

1. De Deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk toestemming van MAN.

Artikel 8 Diversen

1. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014.

3. MAN zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen. Overige fiscale gevolgen zijn voor rekening van de winnaar.

Versie/datum 10 mei 2024

.