Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit is een belangrijk aspect dat MAN Truck & Bus b.v. heeft geïntegreerd in de organisatie. Het kwaliteitsbeleid is gericht op het beheersen van de processen, het continu verbeteren van de prestaties door MAN Truck & Bus b.v. en het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers. Het beleid is van toepassing op de verkoop- en serviceactiviteiten en ondersteunende processen.

MAN Truck & Bus b.v. heeft het kwaliteitsbeleid geborgd door een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2015 en wordt jaarlijks getoetst tijdens de directiebeoordeling.

Taak en doelstellingen

Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem is te onderscheiden in drie hoofdgebieden namelijk:

1. Het vergroten van de klantentevredenheid door het leveren van een betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en service, waarbij voortdurend gezocht wordt naar mogelijkheden deze klantentevredenheid te verhogen door het kwaliteitsmanagementsysteem voortdurend te verbeteren.

Indien er zaken geconstateerd worden, die niet verlopen naar tevredenheid van de klant, dan moeten deze serieus in behandeling worden genomen en zullen er, waar enigszins mogelijk, maatregelen worden genomen die het optreden van afwijkende zaken corrigeren en in de toekomst moeten voorkomen.

2. Streven naar een bedrijfscultuur waarbinnen iedereen in onze onderneming zich gestimuleerd voelt een hogere kwaliteit te bereiken.

3. Het komen tot een zichzelf continu verbeterende organisatie waar verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden duidelijk zijn en waar benodigde procedures en instructies voorhanden zijn, waardoor fouten worden voorkomen en klantentevredenheid wordt bereikt.

De directie is verantwoordelijk voor het structureel uit laten voeren van interne audits. De directie beoordeelt jaarlijks het kwaliteitsmanagementsysteem op de continue geschiktheid, toereikendheid, doeltreffendheid en om de afstemming van de strategische richting van de organisatie te bewerkstelligen middels een directiebeoordeling.

Belangrijke uitgangspunten

De directie is de motor achter de implementatie van het beleid en geeft ondersteuning door middel van het beschikbaar stellen van alle noodzakelijke middelen. Door informatieverstrekking en, indien nodig, opleiding van het personeel, zal worden gezorgd voor een optimale motivatie en kennis van het kwaliteitsbeleid bij de medewerkers. Hierdoor wordt een maximale motivatie nagestreefd bij alle medewerkers op elk niveau.

Iedere medewerker in de organisatie wordt geacht een klantgerichte houding aan te nemen. Bij het opzetten en het in stand houden van het kwaliteitsmanagementsysteem vervult de directie een voorbeeldfunctie.

Het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitshandboek is voor alle medewerkers beschikbaar gesteld door middel van MAVIM op het bedrijfsnetwerk.

Belangrijk element is dat zeer consequent de methodologie, die bekend staat als de Deming-cirkel, wordt toegepast voor het kwaliteits- en milieuniveau.

Bij het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt uitgegaan van een procesmatige benadering.

Om te bewaken dat de uitvoering van processen en de geleverde diensten van voldoende kwaliteit zijn, zullen er metingen en periodieke analyses verricht worden. Indien zich veranderingen voordoen in de aard van de werkzaamheden, uitbreiding van de activiteiten, bijzondere projecten en andere veranderingen die van invloed zijn op de kwaliteit van de dienstverlening, wordt het kwaliteitsmanagementsysteem aangepast om ervoor te zorgen dat ook bij die activiteiten de kwaliteit wordt gewaarborgd.

Het gevoerde kwaliteitsbeleid is een integraal onderdeel van ons ondernemingsbeleid, waarbij MAN Truck & Bus op het gebied van kwaliteit boven de norm wil presteren.

(Leusden, 3 augustus 2020)

Wouter Engelbertink

Algemeen directeur